TKO SMO MI?   

Da, tako je bog ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni.“ (Evanđelje po Ivanu 3:16)

Evangelička – (luteranska) crkva nije nova zajednica na ovim prostorima, već se pojavljuje ponovno nakon 500 godina. Korijene vuče iz prve apostolske crkve i od svećenika glagoljaša 9.-10. stoljeće. A svoj procvat drugi put doživljava u 16. stoljeću pod vodstvom dr. Martina Luthera, kome je nasljednik i naš čovjek Mateja Vlačić Ilirik. Evangelička crkva je po svom biblijskom učenje i korijenima sveopća – katolička crkva, koja vjerno drži apostolsku nauku. Božja Riječ i sakramenti su glavni stup naučavanja. Gospodin Isus Krist je centar i glava crkve. Nema prekrštavanja, nema učenja suprotna Bibliji, nema dodataka uz Božju Riječ već aktivno sudjelovanje u životu i rada svakog člana crkve prema svojim darovima i mogućnostima. Ispovijeda se cjelovita vjera u sveto Trojstvo po apostolskom i nicejskom vjerovanju.  Biblijski blagdani su istog dana kao i kod Rimokatolika.

Evangelička vjera može se ukratko sumirati u slog: ”Samo Biblija, samo Krist, samo vjera i samo milost”.

U  Samo Biblija

Kao jedini temelj spoznaje spasonosne vjere jeste Sveto pismo koje je kao takvo Božja objava. Bog je objavio svoj plan spasenja samo u Bibliji. Tradicija nije mjerodavna za vjeru, već jedino ta nauka koja proizlazi iz Svetoga pisma i koja se može potkrijepiti Božjom riječju.

U  Samo Krist

Jedino je u Isusu Kristu Bog spasio ovaj svijet i čovjeka. ”jedan je posrednik između Boga i ljudi: čovjek Krist Isus koji dade samog sebe kao otkup mjesto sviju,” 1Tim 2,5-6.

U  ”Samo vjera” i  ”samo milost”.

Na temelju Biblije Evangelička nauka naglašava da je sama vjera bez djela spasonosna i da je svaki pojedinac odgovoran za vjeru. Vjerom prihvaćamo Božju milost, a dobra djela su samo plod ispravnog odnosa prema Bogu. ”Ako ustima svojim priznaješ Isusa Gospodina i srcem svojim vjeruješ da ga je Bog uskrsnuo od mrtvih, bit ćeš spašen.” Rim 10,9.